Al meer dan 20 jaar commitment aan succesvolle implementaties!
 

Eenduidige formulering van de doelstellingen
Op basis van een scherpe opdrachtformulering maken wij samen met u een gedegen probleemanalyse. Op basis daarvan doen wij één of meerdere heldere voorstellen waarin zowel de kwalitatieve aspecten als de financiële consequenties en andere randvoorwaarden duidelijk uiteengezet worden.


Een helder Plan van aanpak
Na overeenstemming over doelstelling, keuze van de aanpak en overeenstemming over de randvoorwaarden en financiële consequenties presenteert Innopar een helder plan van aanpak.


Participatie
Als het plan van aanpak bekend is, worden met de opdrachtgever afspraken gemaakt over de wijze waarop Innopar zal participeren in de implementatie van de beoogde innovaties. Verregaande participatie is daarbij ons uitgangspunt. Dit kan in de vorm van Interim management; Programma management of Projectmanagement.


Rapportage
Op maandelijkse basis wordt gerapporteerd over de voortgang van het project.

 
Evaluatie
Wij hechten aan een gedegen evaluatie van het project met de opdrachtgever. Bijvoorkeur doen wij dat direct na de afsluiting en een jaar na afloop.


De interimmanagers die via Innopar werken committeren zich aan de richtlijnen van de ORM en RIM ten aanzien van de uitvoering van opdrachten!
De ORM, RIM en het Interim Management Register hebben in 2004 de IM-Code opgesteld. De IM-Code is een Gedragscode met daaraan gekoppeld een Reglement van Rechtspraak. Het doel van de IM-Code is helderheid en inzicht te verschaffen in de positie en opstelling van professionele interim-managers en interim-managementbureaus, in werkgerelateerde situaties en bij het uitoefenen van het beroep. De Code geeft eveneens inzicht in gedragsregels die zij hanteren, ten opzichte van opdrachtgevers en andere betrokkenen bij hun werk.