Professioneel Interim Management!

Professioneel Interim Management biedt duidelijk meerwaarde!
Interim management staat voor “tijdelijk management”. Elke tijdelijke invulling van een management positie kan dan ook als Interim Management worden gepresenteerd. Daar waar ingrijpende veranderingen moeten worden doorgevoerd zal een gekwalificeerd professioneel Interim Manager echter duidelijke meerwaarde hebben door zijn of haar specifieke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden; door opgedane ervaring en door een deskundige aanpak.

 

Gekwalificeerd professioneel Interim Manager.
Onder een gekwalificeerd professioneel Interim Manager verstaan wij een Interim Manager die:
- Duidelijk heeft gekozen voor het vak van Interim Manager.
- Die zich middels cursussen en trainingen heeft bekwaamt in de vaktechnische aspecten van het Interim Management.
- Die tijd en moeite steekt in de verdere ontwikkeling van zijn kennis en vaardigheden.
- Die reeds een aantal Interim Management projecten met succes heeft afgerond.
- Die zich expliciet en impliciet commiteert aan de gedragscode voor interim managers zoals opgesteld door de Raad voor Interim Management.


Waarin onderscheidt de professioneel Interim Manager zich van elk ander manager.
Een Professioneel Interim Manager zal net als een manager in vaste dienst moeten beschikken over de leidinggevende vaardigheden, kennis van de bedrijfsvoering en eventuele specifieke vakinhoudelijke kennis die hoort bij de managementrol die hij op dat moment vervult. Bijvoorkeur zal hij/zij voor de operationele rol overgekwalificeerd zijn, zodat voldoende tijd en aandacht vrij gemaakt kan worden voor de rol van verandermanager. Bovenop de eisen gesteld aan een manager in vaste dienst dient hij/zij bovendien te beschikken over:
- Het analytische vermogen om in zeer korte tijd de problematiek van het bedrijf te doorgronden.
- Het vermogen om oplossingsrichtingen te genereren en die op hun waarde te schatten.
- Het kunnen vertalen van de gekozen oplossingsrichting in een concreet en goed onderbouwd plan van aanpak.
- Het vermogen om commitment te verwerven van opdrachtgevers; medewerkers en andere belanghebbenden voor het plan.
- De vaardigheden om het gekozen plan in de organisatie te realiseren.
- Te zorgen voor een goede verankering van de doorgevoerde veranderingen in de organisatie, zodat het resultaat blijvend is.


Een onafhankelijke opstelling.
De interim manager maakt tijdelijke deel uit van de organisatie, om te helpen om gestelde doelen te realiseren en om problemen op te lossen. Om de kwaliteit van de gekozen oplossingen te garanderen kan hij/zij echter geen deel uitmaken van de oplossing die gekozen wordt. Daardoor zou hij niet meer onafhankelijk kunnen adviseren en beslissen. Hij/zij verliest dan een belangrijke meerwaarde voor de organisatie en er kan zelfs een integriteits conflict ontstaan. Professioneel Interim Management kan dan ook nooit een opstapje zijn naar een permanente rol binnen de organisatie.
 

Integriteit.
Het is mogelijk dat de opdrachtgever of dat andere partijen binnen de organisatie al een sterke mening hebben over de te kiezen oplossingsrichting. Als de Interim Manager na zijn analyse tot een conclusie komt dat zijn oplossing of de benodigde middelen daarvoor sterk afwijkt van de opvatting van de opdrachtgever dan dient hij deze verschillen kenbaar te maken. In het uiterste geval kan dit betekenen dat hij de opdracht moet beëindigen. In geen geval mag de discrepantie blijven bestaan. 
 

Innopar nodigt u uit te reageren!

Terug naar de homepage